≡ Menu

PhD dissertation: Samenvatting (summary in Dutch)

This is an excerpt from my PhD dissertation – Efimova, L. (2009). Passion at work: blogging practices of knowledge workers. Enschede, Netherlands: Novay.

Sinds de introductie van weblogs worden deze gezien als één van de technologieën die kennismanagement mogelijk kunnen maken vanuit de basis van de organisatie. Hoewel veel wordt geëxperimenteerd met bloggen in organisaties, is er weinig onderzoek beschikbaar om deze bedrijven te ondersteunen. In dit proefschrift zijn ‘early adopters’ van weblogs geänalyseerd om inzicht te krijgen in het gebruik van weblogs rond werk en om relevante inzichten op te doen voor het introduceren van bloggen in kennisintensieve omgevingen.

Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op het beschrijven van hoe kenniswerkers bloggen. Dit wordt gedaan aan de hand van een raamwerk dat een overzicht biedt van wat kenniswerk inhoudt in termen van activiteiten, de essentie van werk, en randvoorwaardelijke persoonlijke kennismanagement activiteiten, zoals het ontwikkelen van persoonlijke relaties en kennis.

De studies beschreven in dit proefschrift vullen elkaar aan, in plaats van dat zij een vergelijkende rol spelen. Elke studie richt zich op het identificeren van hoe kenniswerkers bloggen in relatie tot één of meerdere onderdelen binnen het gestelde kenniswerk raamwerk. Binnen elke studie wordt een analyse van weblog artefacten (tekst, links, tags) gecombineerd met het observeren en interviewen van proefpersonen. Mijn eigen blog maakt deel uit van deze aanpak: Ik bestudeer mijn blog in een van de casussen en gebruik mijn blog als een logboek, waarop ik kan reflecteren, om het proces te documenteren en waarvan ik stukken kan integreren in de tekst van mijn proefschrift.

Het proefschrift beschrijft de mogelijkheden die een weblog biedt als persoonlijke kennisbank en de rol die een weblog kan spelen in laten groeien van ideeën van concept tot eindproduct. Ook worden verschillende manieren waarop weblogs gebruikt worden in het proces van het aangaan en onderhouden van relaties beschreven. In beide gevallen blijkt bloggen vooral in het begin van het proces extra nuttig te zijn, zodat omgegaan kan worden met vage ideeën en mogelijke relaties.

Alhoewel verschillende manieren waarop weblogs gebruikt worden om te converseren uitgebreid zijn beschreven in de literatuur, voegt dit onderzoek inzichten toe op het gebied van gebruiken in het deelnemen aan complexe conversaties verdeeld over verschillende posts en commentaren op verschillende weblogs. De resultaten laten niet allen zien welke inspanning het kost om deze gefragmenteerde conversaties tot één geheel te smeden, maar benadrukken ook het belang van deze conversaties om ideeën en relaties tussen bloggers te ontwikkelen.

De resultaten duiden op verscheidene karakteristieken van weblogs die bijdragen aan een breder begrip van weblogs als een medium. Dit zijn onder andere het gelijktijdig gebruik van weblogs om informatie te publiceren, om op informatie te reflecteren en om te communiceren met een specifieke doelgroep. Ook het schakelen tussen privé en sociaal, net alsde mogelijkheden die weblogs bieden om verschillende grenzen te overschrijden zijn belangrijke karakteristieken. Terwijl weblogs worden gebruikt om te werken aan specifieke taken die overeenkomen met deze karakteristieken zorgen de vrije vorm van publiceren en openheid van het medium indirect voor een meerwaarde. Weblogs ondersteunen namelijk gefundeerde conversaties, het ontwikkelen van ideeën en de mogelijkheid om een netwerk van personen te benaderen wanneer dat nodig is.

Naast het verschaffen van een overzicht over het gebruiken van weblogs voor werkgerelateerde activiteiten in verschillende omgevingen, beschrijft dit onderzoek ook problemen die voortkomen uit het gebruiken van weblogs. Verder biedt dit onderzoek inzicht in veranderingen die optreden in werk als gevolg van de toenemende digitalisering, betrokkenheid in netwerken en mobiliteit. Het beschrijft verschillende manieren om bloggen met werken te integreren,het spanningsveld van persoonlijke en organizationele perspectieven rond bloggen, en de persoonlijke keuzes die bloggers maken om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Verder laat het de kracht van individuele kenniswerkers zien, die bestaande machtstructuren uitdagen,. Zij gebruiken hun netwerk om geïnformeerd te blijven en om dingen voor elkaar te krijgen. Tot slot beschrijft het onderzoek hoe de grenzen tussen wat persoonlijk is en wat professioneel is vervagen en dat de noodzaak groeit om om te kunnen gaan met transparantie en fragmentatie van werk.